Arquivo | Xaneiro, 2017

NO PAÍS DOS CEGOS O HATER É O REI

8 Xan

7-effective-ways-deal-haters-1A revolución da nosa era é a internet e a súa maior expresión as redes que nos intercomunican, chamadas sociais. Coma calqueira lagoa digna dese nome, esas redes sociais énchense de fauna e flora de todo tipo, denominadas sempre (o imperio manda) co léxico anglosaxón: trolls, trend setters, followers, haters… e coma en calqueira ecosistema que exista, cada un deles ten unha función que segue ao 100%, fachendoso e en xeral non conscente membro dunha destas subespecies mencionadas, a fin de que este mundo noso de mundos virtuais se manteña nesa sorte de feble equilibrio.

A Internet nos nosos días semella querer definilas nosas sociedades, opinións e comportamentos e ven a servir de termómetro social. Non negarei que os followers e os likes son a pobre medida actual do recoñecemento social e/ou empresarial, pois  baseados no seu número comezaremos a seren considerados interesantes, válidos, valorables e ao fin, moedarizables (horríbel verba); mais creo que o valor “cualitativo” na rede proven en boa medida dos chamados haters. Explícome.

Vivimos nunha era na que o neoliberalismo fai do noso cú un pandeiro, as familias están  desestructuradas, o humanismo e a filosofía son substituidas polo consumismo, e os valores creados polas distintas relixións, dilúense na medida que xurden todo tipo de neodeuses, con formas e mensaxes moito máis simplistas e individualizadas. É a era do eu min comigo, coma os pratos precociñados para solteiros que ollamos nos lineais de calqueira supermercado. Nos tempos do culto ao individuo fronte ao colectivo, no mundo no que o darwinismo social semella ter gañado a liorta ética, os haters, individuo a individuo, son lexión. Mais… cóma é un hater, qué características o identifican?

Os haters son narcisistas. A súa opinión é mellor, porque é a súa.
Os haters chaman a atención. Todo o mundo debe saber ca súa opinión é superior a do resto.
Os haters van a contracorrente, é parte da natureza desta subespecie, a razón elemental da súa existencia nas redes sociais.
Os haters  atacan cos seus comentarios a famosos, pensando que iso reportaralles fama.
Os haters empregan o sarcasmo. Os seus comentarios non se basean en razonala súa opinión, senón en respostar de xeito máis ou menos irónico.
Os haters atacan a grupos concretos. En calqueira páxina de fans sobre calqueira tema ou persoeiro,  atoparás a haters ofendendo dalgunha maneira a todo ese grupo específico de personas.
Os haters poden apelar á ameaza, ao medo, ou a coacción, para creares ruido no seu redor.

Se este danino xénero de especie virtual se circunscribise só á rede, a cousa quedaría nun artigo para geeks, pero por desgraza os haters que existen na rede teñen unha translación ao mundo real. Son persoas, con nome e apelidos, e algúns, ou mellor dito, algún, e será cousa dos tempos, ten chegado a presidente da nación máis poderosa da Terra. Analicen, senón, as características que definen aos haters e comparenas coas do “home de cuxo nome non podo esquecerme”.

Deik

Advertisements

EN EL PAIS DE LOS CIEGOS, EL HATER ES EL REY

8 Xan

7-effective-ways-deal-haters-1La revolución de nuestra era es internet, y su mayor expresión son las redes que nos intercomunican, llamadas sociales. Cual pantano que se precie, esas redes sociales se llenan de fauna y flora de todo tipo, siempre bautizadas con léxico anglosajón (el imperio manda): trolls, trend setters, followers, haters… y como en cualquier ecosistema, cada uno de ellos tiene una función que sigue a rajatabla, orgulloso y en general no consciente miembro de una de estas subespecies mencionadas, a fin de que este mundo de mundos virtuales se mantenga en esa suerte de frágil equilibrio.

Internet en nuestros días parece querer definir nuestras sociedades, opiniones y comportamientos y suele servir a modo de termómetro social. No negaré que los followers y los likes son la pobre medida actual del reconocimento social y/o empresarial, pues en base a su número empezaremos a ser considerados interesantes, válidos, valorables y en definitiva monetarizables (horrible vocablo). Pero creo que el valor “cualitativo” en la red proviene en buena medida de los llamados haters. Me explico.

Vivimos en una era en el que el neoliberalismo campa a su anchas, las familias están desestructuradas, el humanismo y la filosofía son sustituidas por el consumismo, y los valores creados por las distintas religiones se diluyen a medida que surgen todo tipo de neodioses, con formas y mensajes mucho más simplistas e individualizados. Es la era del yo mi me conmigo, como los platos precocinados para solteros que podemos ver en los lineales de cualquier supermercado. En los tiempos del culto al individuo en contraposición al colectivo, en el mundo en el que el darwinismo social parece haber ganado la batalla ética, los haters, individuo a individuo, son legión. Pero… ¿cómo es un hater, qué características lo identifican?

Los haters son narcisistas. Su opinión es mejor, porque es la suya.
Los haters llaman la atención. Todo el mundo debe saber que su opinión es superior a la del resto.
Los haters van a contracorriente, es parte de la naturaleza de esta subespecie, la razón elemental de su existencia en las redes sociales.
Lo haters atacan con sus comentarios a famosos, pensando que eso les reportará fama.
Los haters emplean el sarcasmo: sus comentarios no se basan en razonar su opinión si no en responder de modo más o menos irónico.
Los haters atacan a grupos concretos. En cualquier página de fans sobre cualquier tema o personaje, encontrarán a haters ofendiendo de un modo u otro a todo ese grupo específico de personas.
Los haters pueden apelar a la amenaza, al miedo, o a la coacción, para crear ruido en su entorno.

Si este dañino género de especie virtual se circunscribiese a la red la cosa quedaría en un artículo para geeks, pero por desgracia los haters que existen en la red tienen una translación al mundo real. Son personas, con nombre y apellidos,  y con un elevadísimo concepto de sí mismo en su triste mezquindad. Y algunos haters, o mejor dicho, alguno, (será cosa de estos tiempos) ha llegado a presidente de la nación más poderosa de la Tierra. Analicen, sino, las características que definen a los haters y comparenlas con las del “hombre de cuyo nombre no puedo olvidarme”.

Deik